Kadra i rejon działania

 

mgr Katarzyna Bulewicz

logopeda, dyrektor Poradni

 

dr Paweł Majchrzak

psycholog, wicedyrektor Poradni

 

mgr Joanna Ajzert

pedagog, opiekun PM 40

 

mgr Anita Błażejewska

pedagog, opiekun PM 72 i PM 119

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, ukończyła również studia podyplomowe z terapii pedagogicznej oraz socjoterapii. Na terenie Poradni prowadzi zajęcia terapii pedagogicznej i socjoterapii oraz zajęcia dla dzieci rozwijające wyobraźnię i twórcze myślenie, a także warsztaty dla nauczycieli przedszkoli. Zajmuje się także diagnozą pedagogiczną dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

 

mgr Łukasz Bohdanowicz

psycholog, opiekun SP nr 64, SP i GM ZNP

 

mgr Krystyna Drewniak

psycholog, opiekun PM 2, PM 86, PM 88, PM 90, PM 122 , PM 126, PM 192, PM 233, Przedszkole Sióstr Urszulanek, Przedszkole Sióstr Bernardynek, Przedszkole Sióstr Honoratek, Przedszkole Prywatne Elżbiety Raczyńskiej, SP i GM „Nasza Szkoła”

Psycholog, nauczyciel dyplomowany, udziela pomocy przede wszystkim dzieciom, rodzicom i nauczycielom. Wspiera dzieci na różnych etapach rozwojowych, pomaga w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, pomaga przezwyciężać kłopoty rodzinne. Współpracuje głównie z przedszkolami. Prowadzi zajęcia grupowe dla 6-latków. Posiada liczne kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz wieloletnie doświadczenie.

 

mgr Joanna Duszeńko-Kędzia

logopeda, opiekun PM 159      

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu - Pedagogika Wieku Dziecięcego na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii oraz pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej oraz wiele kursów doskonalących pracę logopedy, m.in.: diagnoza i terapia jąkania, wczesna interwencja, neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej (pierwszego stopnia), emisja głosu. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z wadami oraz zaburzeniami mowy i komunikacji, prowadzi zajęcia grupowe  z zakresu stymulowania i wspomagania rozwoju mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozwijania sprawności językowej u dzieci starszych, a także prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców z zakresu profilaktyki logopedycznej.

 

mgr Monika Jastrzębowska

psycholog, opiekun PM  20, PM 26, PM 34, PM 66, PM 130, PM 200, PM 215, SP Europejska

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Psychologia – specjalność Psychologia zdrowia i kliniczna. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Systematycznie bierze udział w kursach, szkoleniach oraz konferencjach wzbogacających warsztat pracy diagnostycznej i terapeutycznej. W swojej pracy skupia się przede wszystkim  na diagnozowaniu i wspieraniu rozwoju dzieci przedszkolnych. Prowadzi zajęcia edukacyjno-wychowawcze dla dzieci 5 i 6-letnich oraz zajęcia edukacyjno-wychowawcze z elementami profilaktyki logopedycznej dla dzieci 3 i 4-letnich.  Udziela pomocy i wskazówek rodzicom w sytuacji pojawienia się u dzieci problemów emocjonalnych, wychowawczych oraz edukacyjnych. Wspiera nauczycieli przedszkolnych prowadząc konsultacje indywidualne oraz prelekcje. 

 

mgr Magdalena Jatczak

logopeda, opiekun PM 106

 

mgr Justyna Jesień

psycholog, opiekun GM 37, GM 41, GM SPSK i GM SMS

Absolwentka Psychologii Doradztwa Zawodowego i Organizacji Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się udzielaniem wsparcia w postaci diagnozy psychologicznej, psychoedukacji, poradnictwa zawodowego oraz terapii psychologicznej dzieci i młodzieży. Prowadzi konsultacje dla rodziców w zakresie trudności edukacyjnych i wychowawczych. Współpracuje z placówkami gimnazjalnymi, na terenie których prowadzi zajęcia psychoedukacyjne z zakresu: doradztwa zawodowego, edukacji seksualnej, kształtowania umiejętności współpracy w grupie, komunikacji interpersonalnej. Doskonali swój warsztat pracy w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej poprzez udział w kursach profesjonalnych (poziom A terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży).

 

mgr Anna Klincewicz-Lebioda

psycholog, opiekun PM 7, PM 89, PM 124, PM 131, Prywatna SP i GM Krzysztofa Augustyniaka, Niepubliczna Szkoła Fundacji "Jaś i Małgosia"

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek Psychologia Stosowana). Ukończyła m.in. 3-semestralne studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji oraz terapii pedagogicznej, a także 4,5-letni całościowy kurs podyplomowy Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu psychoterapii i terapii rodzin. Systematycznie bierze udział w kursach, konferencjach związanych z pracą z małymi i dużymi dziećmi, konsekwentnie doskonali i wzbogaca własny warsztat pracy. W pracy zawodowej koncentruje się przede wszystkim na diagnozowaniu i wspieraniu rozwoju dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym, współpracuje także z pedagogami podczas diagnozy specyficznych trudności szkolnych. Od wielu lat prowadzi zajęcia z elementami terapii pedagogicznej dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji. Wspomaga rodziców i nauczycieli prowadząc prelekcje i zajęcia, Ważnym nurtem jej działalności zawodowej jest również prowadzenie terapii indywidualnej i terapii rodzin. 

 

mgr Joanna Koprowska

pedagog, opiekun SP 143, SP 109

Pedagog specjalny, terapeuta terapii pedagogicznej, terapeuta terapii EEG-Biofeedback. Współpracuje ze szkołą podstawową, zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz  terapią EEG-Biofeedback. Prowadzi konsultacje dla rodziców w zakresie trudności edukacyjnych i wychowawczych.

 

mgr Martyna Sierszeń - Bednarek

psycholog, opiekun PM 17, PM 102, PM 117, SP 83

Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się udzielaniem wsparcia w postaci diagnozy psychologicznej, psychoedukacji  oraz terapii psychologicznej dzieci i młodzieży. Prowadzi konsultacje dla rodziców w zakresie trudności edukacyjnych i wychowawczych. Współpracuje z placówkami gimnazjalnymi, na terenie których prowadzi zajęcia psychoedukacyjne. Doskonali swój warsztat pracy w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej oraz rodzinnej poprzez udział w kursach profesjonalnych (ukończona terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży, aktualnie w trakcie czteroletniego kursu w zakresie systemowej terapii rodzin).

 

mgr Katarzyna Kotowicz

Absolwentka Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu Łódzkiego oraz licznych szkoleń i kursów z zakresu diagnozy i pomocy psychologicznej (m. in. ukończony kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT, szkolenie w metodzie program „Dam radę” i „Jestem z Ciebie Dumny” w CTK). Na terenie Poradni zajmuje się działalnością diagnostyczną oraz terapią indywidualną dzieci i młodzieży. Współprowadzi grupy psychokorekcyjne dla uczniów szkół podstawowych, jak również zajmuje się działalnością psychoedukacyjną ze szczególnym nastawieniem na wykorzystywanie podczas prowadzonych warsztatów technik dramowych. 

 

mgr Aleksandra Krawczyk

pedagog, opiekun SP 10 i SP 51

Z wykształcenia pedagog w zakresie edukacji specjalnej, logopeda oraz socjoterapeuta. W Poradni zajmuje się diagnozą przyczyn trudności szkolnych oraz udzielaniem wsparcia rodzicom i dzieciom w różnych sytuacjach problemowych. Wychodząc na przeciw potrzebom uczniów prowadzi także zajęcia edukacyjno – warsztatowe na terenie placówek oraz grupowe zajęcia socjoterapeutyczne na terenie Poradni.

 

mgr Karolina Kunikowska-Kowalczyk

pedagog, opiekun SP 130, SP 190,  

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (pedagogika specjalna ze specjalizacją korekcyjna). Podyplomowo ukończyła studia z zakresu logopedii oraz mediacji i negocjacji w środowisku edukacyjnym, rodzinnym i społecznym. Na terenie Poradni zajmuje się diagnozą trudności szkolnych, badaniami sprawności językowej oraz prowadzeniem zajęć grupowych dla uczniów szkół podstawowych. Prowadzi konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Doskonali swój warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach z zakresu diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży.

 

mgr Monika Lis

logopeda

 

mgr Anna Maciejczyk

psycholog, opiekun PM 38, PM 76,  PM 101, PM 129, PM 155 i SP 5

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego ze specjalnością psychologia wychowawcza.  Całą swoja aktywność zawodową związała z pracą  w poradni. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie udzielania pomocy dzieciom w wieku przedszkolnym i ich rodzicom. Współpracuje również  ze szkołą podstawową. Przykłada szczególną wagę do systematycznego podnoszenia swoich kompetencji oraz wzbogacania warsztatu pracy poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

 

mgr Dorota Miązek

pedagog, opiekun SP Społeczna nr 1 STO

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, pedagog i terapeutka. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z trudnościami w uczeniu się. Od ponad 20 lat łączy  praktyką terapeutyczną z pracą dydaktyczną, prowadząc zajęcia dla dzieci oraz nauczycieli, rodziców i studentów studiów podyplomowych. Jest autorką i współautorką wielu publikacji, w tym ćwiczeń rozwijających umiejętności matematyczne pt. „Polubić matematykę”. Obecnie pracuje nad doskonaleniem i upowszechnianiem  autorskiej efektywnej metody nauki czytania i pisania wspieranej nagraniem , której celem jest wspieranie oraz rozwijanie umiejętności czytania i pisania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

mgr Joanna Michalska

pedagog,  opiekun SP 125 i SP ABiS

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się. Specjalizuje się w tematyce z zakresu integracji sensorycznej w celu podniesienia skuteczności stosowanych metod terapeutycznych. Współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi w zakresie prowadzenia zajęć warsztatowych dla nauczycieli. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, słuchaczy studiów podyplomowych oraz studentów z zakresu terapii pedagogicznej.

 

mgr Agnieszka Mikołajczyk

logopeda

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu (pedagogika specjalna) na Uniwersytecie Łódzkim oraz Wydziału Polonistyki (logopedia) na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się diagnozą i indywidualną terapią dzieci z wadami i zaburzeniami mowy i języka. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli przedszkoli i rodziców z zakresu rozwoju mowy dziecka. Bierze udział w kursach i szkoleniach związanych z pracą logopedy oraz systematycznie doskonali swój warsztat pracy.

 

mgr Małgorzata Olkiewicz

psycholog, opiekun GM 38 i GM 40

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek Psychologia Stosowana, specjalność Psychologia Zdrowia i Kliniczna). Na terenie Poradni zajmuje się diagnozą i terapią indywidualną dzieci i młodzieży. Prowadzi również zajęcia grupowe rozwijające zdolność koncentracji uwagi i techniki uczenia się dla uczniów szkół podstawowych oraz terapię EEG-Biofeedback. Jako opiekun gimnazjów prowadzi na terenie szkół zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, współpracy, asertywności, rozwiązywania konfliktów, edukacji seksualnej i profilaktyki uzależnień; a także konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli o tematyce związanej z problemami okresu dorastania. Systematycznie doskonali swój warsztat pracy diagnostycznej i terapeutycznej poprzez udział w szkoleniach. 

 

mgr Izabela Pavlovska

psycholog, opiekun SP 7 i SP 42

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek Psychologia Stosowana, specjalność Psychologia Zdrowia i Kliniczna). Na terenie Poradni zajmuje się działalnością diagnostyczną oraz terapią indywidualną dzieci. Prowadzi również konsultację dla rodziców w zakresie trudności edukacyjnych i wychowawczych, grupy edukacyjno – rozwojowe i terapię EEG - Biofeedback. Jako opiekun szkół podstawowych na terenie szkół współprowadzi zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki agresji, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, rozwijania motywacji do nauki oraz tolerancji. Systematycznie i konsekwentnie doskonali i wzbogaca własny warsztat pracy diagnostycznej i terapeutycznej poprzez udział w kursach, konferencjach i szkoleniach.

 

mgr Dorota Piątkowska

pedagog, opiekun PM 36 i PM 118

Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców z zakresu pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wieku przedszkolnym i szkolnym. Popularyzuje metodę masażu relaksacyjnego Shiatsu stosowanego w terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego poprzez warsztaty dla nauczycieli i rodziców z dziećmi z wykorzystaniem jej elementów. Współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Polskim Związkiem Logopedów oddziałem łódzkim i Uniwersytetem Łódzkim w zakresie warsztatów, szkoleń i opieki praktykanckiej. Jest autorką serii „Kartkówki z Biedronką - ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające wiedzę polonistyczną, matematyczną i społeczno-przyrodniczą dla uczniów kl. I-III szkoły podstawowej” wyd. ANNAŁ oraz współautorką książki „Czytaj z nami zwierzakami – ćwiczenia do nauki czytania i pisania wspierane nagraniem” wyd. ANNAŁ. 

 

mgr Marlena Pintara

pedagog, opiekun SP 38, SP 113 i Szkoła Muzyczna

 

mgr Monika Popis

pedagog, opiekun SP 110 i SP 138

 

mgr Monika Skupińska-Majchrzak

psycholog, opiekun GM 43

 

mgr Jolanta Staniszewska

psycholog, opiekun SP 174 i SP 189

Absolwentka psychologii wychowawczej Uniwersytetu Łódzkiego. Na terenie poradni zajmuje się działalnością diagnostyczną oraz prowadzi konsultacje dla rodziców i dzieci w zakresie trudności edukacyjnych i wychowawczych. Współpracuje ze szkołą podstawową z oddziałami integracyjnymi, zajmuje się działalnością orzeczniczą. Bierze udział w licznych kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. 

 

mgr Kinga Szyburska

psycholog, opiekun SP 162, SP Katolicka

 

mgr Longina Wilczyńska

psycholog, opiekun GM 46, ZSS nr 7, GM Społeczne nr 1 STO i GM "Nasza Szkoła"

 

 

mgr Aleksandra Włodzimierska

Zajmuje się wieloaspektową diagnozą przyczyn niepowodzeń szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń koncentracji uwagi, pracuje z dziećmi z ADHD oraz ich rodzinami. Na terenie Poradni prowadzi zajęcia grupowe rozwijające koncentrację uwagi - „Uwaga”(dla uczniów klas II – III) i „Trening Umysłu” (dla uczniów kl. IV – VI), zajęcia socjoterapeutyczne „W krainie uczuć” dla uczniów kl. IV-VI oraz trening umiejętności wychowawczych dla rodziców uczniów z ADHD. Ukończyła m.in. szkolenia z zakresu: terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży oraz neuropsychologii klinicznej dziecka, kurs I stopnia z zakresu neurobiologicznych podstaw procesów integracji sensorycznej oraz liczne szkolenia i warsztaty dotyczące tematyki ADHD.