Kadra i rejon działania

 

 

mgr Katarzyna Bulewicz

neurologopeda, dyrektor Poradni

k.bulewicz@ppp6.elodz.edu.pl

 

dr Paweł Majchrzak

psycholog, wicedyrektor Poradni

p.majchrzak@ppp6.elodz.edu.pl

Nauczyciel dyplomowany. Certyfikowany psychoterapeuta. Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Doktor nauk humanistycznych. Nauczyciel akademicki. W praktyce psychologicznej koncentruje się na oddziaływaniach psychoterapeutycznych, treningowych i psychoedukacyjnych.

 

mgr Joanna Ajzert

pedagog

j.ajzert@ppp6.elodz.edu.pl

 

mgr Anita Błażejewska

pedagog

a.blazejewska@ppp6.elodz.edu.pl

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, ukończyła również studia podyplomowe z terapii pedagogicznej oraz socjoterapii. Na terenie Poradni prowadzi zajęcia terapii pedagogicznej i socjoterapii oraz zajęcia dla dzieci rozwijające wyobraźnię i twórcze myślenie, a także warsztaty dla nauczycieli przedszkoli. Zajmuje się także diagnozą pedagogiczną dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

 

mgr Joanna Duszeńko-Kędzia

neurologopeda

j.dkedzia@ppp6.elodz.edu.pl

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu - Pedagogika Wieku Dziecięcego na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii oraz pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej oraz wiele kursów doskonalących pracę logopedy, m.in.: diagnoza i terapia jąkania, wczesna interwencja, neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej (pierwszego stopnia), emisja głosu. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z wadami oraz zaburzeniami mowy i komunikacji, prowadzi zajęcia grupowe  z zakresu stymulowania i wspomagania rozwoju mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozwijania sprawności językowej u dzieci starszych, a także prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców z zakresu profilaktyki logopedycznej.

 

mgr Maja Gawlik

psycholog

m.gawlik@ppp6.elodz.edu.pl

 

mgr Monika Jastrzębowska

psycholog

m.jastrzebowska@ppp6.elodz.edu.pl

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Psychologia – specjalność Psychologia zdrowia i kliniczna. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Systematycznie bierze udział w kursach, szkoleniach oraz konferencjach wzbogacających warsztat pracy diagnostycznej i terapeutycznej. W swojej pracy skupia się przede wszystkim  na diagnozowaniu i wspieraniu rozwoju dzieci przedszkolnych. Prowadzi zajęcia edukacyjno-wychowawcze dla dzieci 5 i 6-letnich oraz zajęcia edukacyjno-wychowawcze z elementami profilaktyki logopedycznej dla dzieci 3 i 4-letnich.  Udziela pomocy i wskazówek rodzicom w sytuacji pojawienia się u dzieci problemów emocjonalnych, wychowawczych oraz edukacyjnych. Wspiera nauczycieli przedszkolnych prowadząc konsultacje indywidualne oraz prelekcje. 

 

mgr Magdalena Jatczak

logopeda

m.jatczak@ppp6.elodz.edu.pl

 

mgr Justyna Jesień

psycholog

j.jesien@ppp6.elodz.edu.pl

Absolwentka Psychologii Doradztwa Zawodowego i Organizacji Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się udzielaniem wsparcia w postaci diagnozy psychologicznej, psychoedukacji, poradnictwa zawodowego oraz terapii psychologicznej dzieci i młodzieży. Prowadzi konsultacje dla rodziców w zakresie trudności edukacyjnych i wychowawczych. Współpracuje z placówkami gimnazjalnymi, na terenie których prowadzi zajęcia psychoedukacyjne z zakresu: doradztwa zawodowego, edukacji seksualnej, kształtowania umiejętności współpracy w grupie, komunikacji interpersonalnej. Doskonali swój warsztat pracy w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej poprzez udział w kursach profesjonalnych (poziom A terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży).

 

mgr Anna Klincewicz-Lebioda

psycholog

a.klebioda@ppp6.elodz.edu.pl

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek Psychologia Stosowana). Ukończyła m.in. 3-semestralne studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji oraz terapii pedagogicznej, a także 4,5-letni całościowy kurs podyplomowy Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu psychoterapii i terapii rodzin. Systematycznie bierze udział w kursach, konferencjach związanych z pracą z małymi i dużymi dziećmi, konsekwentnie doskonali i wzbogaca własny warsztat pracy. W pracy zawodowej koncentruje się przede wszystkim na diagnozowaniu i wspieraniu rozwoju dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym, współpracuje także z pedagogami podczas diagnozy specyficznych trudności szkolnych. Od wielu lat prowadzi zajęcia z elementami terapii pedagogicznej dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji. Wspomaga rodziców i nauczycieli prowadząc prelekcje i zajęcia. Ważnym nurtem jej działalności zawodowej jest również prowadzenie terapii indywidualnej i terapii rodzin. 

 

mgr Joanna Koprowska

pedagog

j.koprowska@ppp6.elodz.edu.pl

Pedagog specjalny, terapeuta terapii pedagogicznej, terapeuta terapii EEG-Biofeedback. Współpracuje ze szkołą podstawową, zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz  terapią EEG-Biofeedback. Prowadzi konsultacje dla rodziców w zakresie trudności edukacyjnych i wychowawczych.

 

mgr Monika Kostera - Janiak

psycholog

m.kjaniak@ppp6.elodz.edu.pl

 

mgr Katarzyna Kotowicz

psycholog

k.kotowicz@ppp6.elodz.edu.pl

Absolwentka Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu Łódzkiego oraz licznych szkoleń i kursów z zakresu diagnozy i pomocy psychologicznej (m. in. ukończony kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT, szkolenie w metodzie program „Dam radę” i „Jestem z Ciebie Dumny” w CTK). Na terenie Poradni zajmuje się działalnością diagnostyczną oraz terapią indywidualną dzieci i młodzieży. Współprowadzi grupy psychokorekcyjne dla uczniów szkół podstawowych, jak również zajmuje się działalnością psychoedukacyjną ze szczególnym nastawieniem na wykorzystywanie podczas prowadzonych warsztatów technik dramowych. 

 

mgr Aleksandra Krawczyk

pedagog

a.krawczyk@ppp6.elodz.edu.pl

Z wykształcenia pedagog w zakresie edukacji specjalnej, logopeda oraz socjoterapeuta. W Poradni zajmuje się diagnozą przyczyn trudności szkolnych oraz udzielaniem wsparcia rodzicom i dzieciom w różnych sytuacjach problemowych. Wychodząc na przeciw potrzebom uczniów prowadzi także zajęcia edukacyjno – warsztatowe na terenie placówek oraz grupowe zajęcia socjoterapeutyczne na terenie Poradni.

 

mgr Karolina Kunikowska-Kowalczyk

pedagog

k.kkowalczyk@ppp6.elodz.edu.pl

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (pedagogika specjalna ze specjalizacją korekcyjna). Podyplomowo ukończyła studia z zakresu logopedii oraz mediacji i negocjacji w środowisku edukacyjnym, rodzinnym i społecznym. Na terenie Poradni zajmuje się diagnozą trudności szkolnych, badaniami sprawności językowej oraz prowadzeniem zajęć grupowych dla uczniów szkół podstawowych. Prowadzi konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Doskonali swój warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach z zakresu diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży.

 

mgr Monika Lis

logopeda

m.lis@ppp6.elodz.edu.pl

 

mgr Dorota Miązek

pedagog

d.miazek@ppp6.elodz.edu.pl

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, pedagog i terapeutka. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z trudnościami w uczeniu się. Od ponad 20 lat łączy  praktyką terapeutyczną z pracą dydaktyczną, prowadząc zajęcia dla dzieci oraz nauczycieli, rodziców i studentów studiów podyplomowych. Jest autorką i współautorką wielu publikacji, w tym ćwiczeń rozwijających umiejętności matematyczne pt. „Polubić matematykę”. Obecnie pracuje nad doskonaleniem i upowszechnianiem  autorskiej efektywnej metody nauki czytania i pisania wspieranej nagraniem , której celem jest wspieranie oraz rozwijanie umiejętności czytania i pisania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

mgr Joanna Michalska

pedagog

j.michalska@ppp6.elodz.edu.pl

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się. Specjalizuje się w tematyce z zakresu integracji sensorycznej w celu podniesienia skuteczności stosowanych metod terapeutycznych. Współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi w zakresie prowadzenia zajęć warsztatowych dla nauczycieli. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, słuchaczy studiów podyplomowych oraz studentów z zakresu terapii pedagogicznej.

 

mgr Agnieszka Mikołajczyk

neurologopeda

a.mikolajczyk@ppp6.elodz.edu.pl

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu (pedagogika specjalna) na Uniwersytecie Łódzkim oraz Wydziału Polonistyki (logopedia) na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się diagnozą i indywidualną terapią dzieci z wadami i zaburzeniami mowy i języka. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli przedszkoli i rodziców z zakresu rozwoju mowy dziecka. Bierze udział w kursach i szkoleniach związanych z pracą logopedy oraz systematycznie doskonali swój warsztat pracy.

 

mgr Małgorzata Olkiewicz

psycholog

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek Psychologia Stosowana, specjalność Psychologia Zdrowia i Kliniczna). Na terenie Poradni zajmuje się diagnozą i terapią indywidualną dzieci i młodzieży. Prowadzi również zajęcia grupowe rozwijające zdolność koncentracji uwagi i techniki uczenia się dla uczniów szkół podstawowych oraz terapię EEG-Biofeedback. Jako opiekun gimnazjów prowadzi na terenie szkół zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, współpracy, asertywności, rozwiązywania konfliktów, edukacji seksualnej i profilaktyki uzależnień; a także konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli o tematyce związanej z problemami okresu dorastania. Systematycznie doskonali swój warsztat pracy diagnostycznej i terapeutycznej poprzez udział w szkoleniach. 

 

mgr Izabela Pavlovska

psycholog

i.pavlovska@ppp6.elodz.edu.pl

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek Psychologia Stosowana, specjalność Psychologia Zdrowia i Kliniczna). Na terenie Poradni zajmuje się działalnością diagnostyczną oraz terapią indywidualną dzieci. Prowadzi również konsultację dla rodziców w zakresie trudności edukacyjnych i wychowawczych, grupy edukacyjno – rozwojowe i terapię EEG - Biofeedback. Jako opiekun szkół podstawowych na terenie szkół współprowadzi zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki agresji, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, rozwijania motywacji do nauki oraz tolerancji. Systematycznie i konsekwentnie doskonali i wzbogaca własny warsztat pracy diagnostycznej i terapeutycznej poprzez udział w kursach, konferencjach i szkoleniach.

 

mgr Dorota Piątkowska

pedagog

d.piatkowska@ppp6.elodz.edu.pl

Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców z zakresu pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wieku przedszkolnym i szkolnym. Popularyzuje metodę masażu relaksacyjnego Shiatsu stosowanego w terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego poprzez warsztaty dla nauczycieli i rodziców z dziećmi z wykorzystaniem jej elementów. Współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Polskim Związkiem Logopedów oddziałem łódzkim i Uniwersytetem Łódzkim w zakresie warsztatów, szkoleń i opieki praktykanckiej. Jest autorką serii „Kartkówki z Biedronką - ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające wiedzę polonistyczną, matematyczną i społeczno-przyrodniczą dla uczniów kl. I-III szkoły podstawowej” wyd. ANNAŁ oraz współautorką książki „Czytaj z nami zwierzakami – ćwiczenia do nauki czytania i pisania wspierane nagraniem” wyd. ANNAŁ. 

 

mgr Monika Piekarska-Kruś

psycholog

m.pkrus@ppp6.elodz.edu.pl

 

mgr Anna Pietrzykowska

psycholog

a.pietrzykowska@ppp6.elodz.edu.pl

 

mgr Marlena Pintara

pedagog

m.pintara@ppp6.elodz.edu.pl

 

mgr Monika Skupińska-Majchrzak

psycholog

m.skmajchrzak@ppp6.elodz.edu.pl

 

mgr Kinga Szyburska

psycholog

k.szyburska@ppp6.elodz.edu.pl

 

mgr Patrycja Świercz-Śliwińska

psycholog

p.swiercz@ppp6.elodz.edu.pl

 

mgr Monika Twardowska

pedagog

m.twardowska@ppp6.elodz.edu.pl

 

mgr Aleksandra Włodzimierska

psycholog

a.wlodzimierska@ppp6.elodz.edu.pl

Zajmuje się wieloaspektową diagnozą przyczyn niepowodzeń szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń koncentracji uwagi, pracuje z dziećmi z ADHD oraz ich rodzinami. Na terenie Poradni prowadzi zajęcia grupowe rozwijające koncentrację uwagi - „Uwaga”(dla uczniów klas II – III) i „Trening Umysłu” (dla uczniów kl. IV – VI), zajęcia socjoterapeutyczne „W krainie uczuć” dla uczniów kl. IV-VI oraz trening umiejętności wychowawczych dla rodziców uczniów z ADHD. Ukończyła m.in. szkolenia z zakresu: terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży oraz neuropsychologii klinicznej dziecka, kurs I stopnia z zakresu neurobiologicznych podstaw procesów integracji sensorycznej oraz liczne szkolenia i warsztaty dotyczące tematyki ADHD.

mgr Renata Wojtas

psycholog

r.wojtas@ppp6.elodz.edu.pl

 

mgr Agnieszka Wołejko-Marat

psycholog

a.wolejko@ppp6.elodz.edu.pl