Kadra i rejon działania

 

 

mgr Katarzyna Bulewicz

logopeda, dyrektor Poradni

 

dr Paweł Majchrzak

psycholog, wicedyrektor Poradni

 

mgr Joanna Ajzert

pedagog, opiekun PM 40

 

mgr Anita Błażejewska

pedagog, opiekun PM 72 i PM 129

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, ukończyła również studia podyplomowe z terapii pedagogicznej oraz socjoterapii. Na terenie Poradni prowadzi zajęcia terapii pedagogicznej i socjoterapii oraz zajęcia dla dzieci rozwijające wyobraźnię i twórcze myślenie, a także warsztaty dla nauczycieli przedszkoli. Zajmuje się także diagnozą pedagogiczną dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

 

mgr Krystyna Drewniak

psycholog, opiekun PM 2, PM 86, PM 88, PM 122 , PM 126, PM 192, PM 233, Przedszkole Sióstr Urszulanek, Przedszkole Sióstr Bernardynek, Przedszkole Sióstr Honoratek, Przedszkole Prywatne Elżbiety Raczyńskiej, SP i GM „Nasza Szkoła”

Psycholog, nauczyciel dyplomowany, udziela pomocy przede wszystkim dzieciom, rodzicom i nauczycielom. Wspiera dzieci na różnych etapach rozwojowych, pomaga w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, pomaga przezwyciężać kłopoty rodzinne. Współpracuje głównie z przedszkolami. Prowadzi zajęcia grupowe dla 6-latków. Posiada liczne kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz wieloletnie doświadczenie.

 

mgr Joanna Duszeńko-Kędzia

logopeda, opiekun PM 159      

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu - Pedagogika Wieku Dziecięcego na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii oraz pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej oraz wiele kursów doskonalących pracę logopedy, m.in.: diagnoza i terapia jąkania, wczesna interwencja, neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej (pierwszego stopnia), emisja głosu. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z wadami oraz zaburzeniami mowy i komunikacji, prowadzi zajęcia grupowe  z zakresu stymulowania i wspomagania rozwoju mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz rozwijania sprawności językowej u dzieci starszych, a także prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców z zakresu profilaktyki logopedycznej.

 

mgr Monika Jastrzębowska

psycholog, opiekun PM  20, PM 26, PM 66, PM 200, PM 215, SP/GM Europejska

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Psychologia – specjalność Psychologia zdrowia i kliniczna. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego. Systematycznie bierze udział w kursach, szkoleniach oraz konferencjach wzbogacających warsztat pracy diagnostycznej i terapeutycznej. W swojej pracy skupia się przede wszystkim  na diagnozowaniu i wspieraniu rozwoju dzieci przedszkolnych. Prowadzi zajęcia edukacyjno-wychowawcze dla dzieci 5 i 6-letnich oraz zajęcia edukacyjno-wychowawcze z elementami profilaktyki logopedycznej dla dzieci 3 i 4-letnich.  Udziela pomocy i wskazówek rodzicom w sytuacji pojawienia się u dzieci problemów emocjonalnych, wychowawczych oraz edukacyjnych. Wspiera nauczycieli przedszkolnych prowadząc konsultacje indywidualne oraz prelekcje. 

 

mgr Magdalena Jatczak

logopeda

 

mgr Justyna Jesień

psycholog, opiekun GM 37, GM 41, GM SPSK i GM SMS

Absolwentka Psychologii Doradztwa Zawodowego i Organizacji Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się udzielaniem wsparcia w postaci diagnozy psychologicznej, psychoedukacji, poradnictwa zawodowego oraz terapii psychologicznej dzieci i młodzieży. Prowadzi konsultacje dla rodziców w zakresie trudności edukacyjnych i wychowawczych. Współpracuje z placówkami gimnazjalnymi, na terenie których prowadzi zajęcia psychoedukacyjne z zakresu: doradztwa zawodowego, edukacji seksualnej, kształtowania umiejętności współpracy w grupie, komunikacji interpersonalnej. Doskonali swój warsztat pracy w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej poprzez udział w kursach profesjonalnych (poziom A terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu, terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży).

 

mgr Anna Klincewicz-Lebioda

psycholog, opiekun PM 7, PM 89, PM 106, PM 124, PM 131, Prywatna SP i GM Krzysztofa Augustyniaka

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek Psychologia Stosowana). Ukończyła m.in. 3-semestralne studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji oraz terapii pedagogicznej, a także 4,5-letni całościowy kurs podyplomowy Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu psychoterapii i terapii rodzin. Systematycznie bierze udział w kursach, konferencjach związanych z pracą z małymi i dużymi dziećmi, konsekwentnie doskonali i wzbogaca własny warsztat pracy. W pracy zawodowej koncentruje się przede wszystkim na diagnozowaniu i wspieraniu rozwoju dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym, współpracuje także z pedagogami podczas diagnozy specyficznych trudności szkolnych. Od wielu lat prowadzi zajęcia z elementami terapii pedagogicznej dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji. Wspomaga rodziców i nauczycieli prowadząc prelekcje i zajęcia, Ważnym nurtem jej działalności zawodowej jest również prowadzenie terapii indywidualnej i terapii rodzin. 

 

mgr Joanna Koprowska

pedagog, opiekun SP 143, SP 109

Pedagog specjalny, terapeuta terapii pedagogicznej, terapeuta terapii EEG-Biofeedback. Współpracuje ze szkołą podstawową, zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz  terapią EEG-Biofeedback. Prowadzi konsultacje dla rodziców w zakresie trudności edukacyjnych i wychowawczych.

 

mgr Martyna Sierszeń - Bednarek

psycholog, opiekun SP 83, SP/GM Abis, SP/GM Muzyczna

Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się udzielaniem wsparcia w postaci diagnozy psychologicznej, psychoedukacji  oraz terapii psychologicznej dzieci i młodzieży. Prowadzi konsultacje dla rodziców w zakresie trudności edukacyjnych i wychowawczych. Współpracuje z placówkami gimnazjalnymi, na terenie których prowadzi zajęcia psychoedukacyjne. Doskonali swój warsztat pracy w zakresie prowadzenia psychoterapii indywidualnej oraz rodzinnej poprzez udział w kursach profesjonalnych (ukończona terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży, aktualnie w trakcie czteroletniego kursu w zakresie systemowej terapii rodzin).

 

mgr Katarzyna Kotowicz

psycholog, opiekun GM 39, GM 44, GM 46, GM Polit.

Absolwentka Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu Łódzkiego oraz licznych szkoleń i kursów z zakresu diagnozy i pomocy psychologicznej (m. in. ukończony kurs terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Centrum CBT, szkolenie w metodzie program „Dam radę” i „Jestem z Ciebie Dumny” w CTK). Na terenie Poradni zajmuje się działalnością diagnostyczną oraz terapią indywidualną dzieci i młodzieży. Współprowadzi grupy psychokorekcyjne dla uczniów szkół podstawowych, jak również zajmuje się działalnością psychoedukacyjną ze szczególnym nastawieniem na wykorzystywanie podczas prowadzonych warsztatów technik dramowych. 

 

mgr Aleksandra Krawczyk

pedagog, opiekun SP 5 i SP 10

Z wykształcenia pedagog w zakresie edukacji specjalnej, logopeda oraz socjoterapeuta. W Poradni zajmuje się diagnozą przyczyn trudności szkolnych oraz udzielaniem wsparcia rodzicom i dzieciom w różnych sytuacjach problemowych. Wychodząc na przeciw potrzebom uczniów prowadzi także zajęcia edukacyjno – warsztatowe na terenie placówek oraz grupowe zajęcia socjoterapeutyczne na terenie Poradni.

 

mgr Karolina Kunikowska-Kowalczyk

pedagog, opiekun SP 130, SP 190 

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (pedagogika specjalna ze specjalizacją korekcyjna). Podyplomowo ukończyła studia z zakresu logopedii oraz mediacji i negocjacji w środowisku edukacyjnym, rodzinnym i społecznym. Na terenie Poradni zajmuje się diagnozą trudności szkolnych, badaniami sprawności językowej oraz prowadzeniem zajęć grupowych dla uczniów szkół podstawowych. Prowadzi konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Doskonali swój warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach z zakresu diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży.

 

mgr Monika Lis

logopeda, opiekun PM 38

 

mgr Dorota Miązek

pedagog, opiekun SP Społeczna nr 1 STO

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, pedagog i terapeutka. Specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z trudnościami w uczeniu się. Od ponad 20 lat łączy  praktyką terapeutyczną z pracą dydaktyczną, prowadząc zajęcia dla dzieci oraz nauczycieli, rodziców i studentów studiów podyplomowych. Jest autorką i współautorką wielu publikacji, w tym ćwiczeń rozwijających umiejętności matematyczne pt. „Polubić matematykę”. Obecnie pracuje nad doskonaleniem i upowszechnianiem  autorskiej efektywnej metody nauki czytania i pisania wspieranej nagraniem , której celem jest wspieranie oraz rozwijanie umiejętności czytania i pisania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

mgr Joanna Michalska

pedagog,  opiekun SP 125

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada wieloletnie doświadczenie diagnostyczne i terapeutyczne w pracy z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się. Specjalizuje się w tematyce z zakresu integracji sensorycznej w celu podniesienia skuteczności stosowanych metod terapeutycznych. Współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi w zakresie prowadzenia zajęć warsztatowych dla nauczycieli. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli, słuchaczy studiów podyplomowych oraz studentów z zakresu terapii pedagogicznej.

 

mgr Agnieszka Mikołajczyk

logopeda

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu (pedagogika specjalna) na Uniwersytecie Łódzkim oraz Wydziału Polonistyki (logopedia) na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się diagnozą i indywidualną terapią dzieci z wadami i zaburzeniami mowy i języka. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli przedszkoli i rodziców z zakresu rozwoju mowy dziecka. Bierze udział w kursach i szkoleniach związanych z pracą logopedy oraz systematycznie doskonali swój warsztat pracy.

 

mgr Małgorzata Olkiewicz

psycholog

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek Psychologia Stosowana, specjalność Psychologia Zdrowia i Kliniczna). Na terenie Poradni zajmuje się diagnozą i terapią indywidualną dzieci i młodzieży. Prowadzi również zajęcia grupowe rozwijające zdolność koncentracji uwagi i techniki uczenia się dla uczniów szkół podstawowych oraz terapię EEG-Biofeedback. Jako opiekun gimnazjów prowadzi na terenie szkół zajęcia z zakresu komunikacji interpersonalnej, współpracy, asertywności, rozwiązywania konfliktów, edukacji seksualnej i profilaktyki uzależnień; a także konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli o tematyce związanej z problemami okresu dorastania. Systematycznie doskonali swój warsztat pracy diagnostycznej i terapeutycznej poprzez udział w szkoleniach. 

 

mgr Izabela Pavlovska

psycholog, opiekun SP 7 i ZSS 7

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek Psychologia Stosowana, specjalność Psychologia Zdrowia i Kliniczna). Na terenie Poradni zajmuje się działalnością diagnostyczną oraz terapią indywidualną dzieci. Prowadzi również konsultację dla rodziców w zakresie trudności edukacyjnych i wychowawczych, grupy edukacyjno – rozwojowe i terapię EEG - Biofeedback. Jako opiekun szkół podstawowych na terenie szkół współprowadzi zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki agresji, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, rozwijania motywacji do nauki oraz tolerancji. Systematycznie i konsekwentnie doskonali i wzbogaca własny warsztat pracy diagnostycznej i terapeutycznej poprzez udział w kursach, konferencjach i szkoleniach.

 

mgr Dorota Piątkowska

pedagog, opiekun PM 36 i PM 118

Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców z zakresu pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w wieku przedszkolnym i szkolnym. Popularyzuje metodę masażu relaksacyjnego Shiatsu stosowanego w terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego poprzez warsztaty dla nauczycieli i rodziców z dziećmi z wykorzystaniem jej elementów. Współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Polskim Związkiem Logopedów oddziałem łódzkim i Uniwersytetem Łódzkim w zakresie warsztatów, szkoleń i opieki praktykanckiej. Jest autorką serii „Kartkówki z Biedronką - ćwiczenia utrwalająco-sprawdzające wiedzę polonistyczną, matematyczną i społeczno-przyrodniczą dla uczniów kl. I-III szkoły podstawowej” wyd. ANNAŁ oraz współautorką książki „Czytaj z nami zwierzakami – ćwiczenia do nauki czytania i pisania wspierane nagraniem” wyd. ANNAŁ. 

 

mgr Monika Piekarska-Kruś

psycholog, opiekun GM 38, GM 40, GM 43

 

mgr Marlena Pintara

pedagog, opiekun SP 38, SP 113

 

mgr Monika Popis

pedagog, opiekun SP 110 i SP 138

 

mgr Sylwia Ramus-Paudyna

logopeda

 

mgr Monika Skupińska-Majchrzak

psycholog, opiekun PM 17, PM 34, PM 101, PM 102, PM 117

 

mgr Jolanta Staniszewska

psycholog, opiekun SP 51 i SP 174

Absolwentka psychologii wychowawczej Uniwersytetu Łódzkiego. Na terenie poradni zajmuje się działalnością diagnostyczną oraz prowadzi konsultacje dla rodziców i dzieci w zakresie trudności edukacyjnych i wychowawczych. Współpracuje ze szkołą podstawową z oddziałami integracyjnymi, zajmuje się działalnością orzeczniczą. Bierze udział w licznych kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe. 

 

mgr Kinga Szyburska

psycholog, opiekun SP 162, SP Katolicka

 

mgr Longina Wilczyńska

psycholog, opiekun SP 42, SP 189 

 

mgr Aleksandra Włodzimierska

psycholog, opiekun SP 64, SP/GM ZNP

Zajmuje się wieloaspektową diagnozą przyczyn niepowodzeń szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń koncentracji uwagi, pracuje z dziećmi z ADHD oraz ich rodzinami. Na terenie Poradni prowadzi zajęcia grupowe rozwijające koncentrację uwagi - „Uwaga”(dla uczniów klas II – III) i „Trening Umysłu” (dla uczniów kl. IV – VI), zajęcia socjoterapeutyczne „W krainie uczuć” dla uczniów kl. IV-VI oraz trening umiejętności wychowawczych dla rodziców uczniów z ADHD. Ukończyła m.in. szkolenia z zakresu: terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży oraz neuropsychologii klinicznej dziecka, kurs I stopnia z zakresu neurobiologicznych podstaw procesów integracji sensorycznej oraz liczne szkolenia i warsztaty dotyczące tematyki ADHD.

mgr Renata Wojtas

psycholog, opiekun PM 76, PM 90, PM 119, PM 130, PM 155, PM/SP/GM Fundacji "Jaś i Małgosia"