Opinie i orzeczenia

 

WYDAJEMY OPINIE W SPRAWACH:

 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
 • odroczenia obowiązku szkolnego,
 • zwolnienia z nauki drugiego języka obcego,
 • kwalifikowania do klas terapeutycznych,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych,
 • o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego,
 • o braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy,
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu,
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce oświatowej,
 • spełniania obowiązku szkolnego poza placówką.

Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. 

 

ORZEKAMY W SPRAWACH:

 • konieczności wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
 • potrzeby kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo, intelektualnie, z autyzmem oraz zagrożonej niedostosowaniem społecznym, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 • potrzeby nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

Orzeczenie wydaje się na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. 

Orzeczenia wydaje Zespół Orzekający, w którego skład wchodzą:

 • dyrektor Poradni lub osoba przez niego upoważniona jako przewodniczący,
 • psycholog, pedagog, logopeda i lekarz.

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się wg harmonogramu dwa razy w miesiącu, a w przypadku większej liczby składanych wniosków przewiduje się możliwość ich częstszego rozpatrywania.