Zajęcia grupowe na terenie Poradni w roku szkolnym 2018/2019

TYTUŁ

PROFIL DZIECKA/ UCZNIA KWALIFIKOWANEGO NA ZAJĘCIA

TERMIN

OSOBY PROWADZĄCE

 

„Grupa Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”

-  dzieci 3 i 4 –letnie z opiekunem/rodzicem,

-  dzieci z trudnościami w nawiązywaniu relacji
z opiekunem lub z innymi osobami,

-  dzieci z trudnościami emocjonalnymi,

-  dzieci z opóźnieniami psychoruchowymi.

 

wtorek, godz. 15.00

mgr M. Skupińska-Majchrzak,

mgr R. Wojtas

 

„Zajęcia stymulujące rozwój społeczno-emocjonalny w okresie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego”

-  dzieci 6 i 7 –letnie,

-  nieśmiałe,

-  wycofane,

-  z problemami w relacjach rówieśniczych,

-  również dzieci po odroczeniu obowiązku szkolnego.

 

środa, godz. 16.00

mgr K. Drewniak

 

„Metoda Dobrego Startu”

-  dzieci 6 i 7-letnie,

-  również dzieci odroczone,

-  dzieci przejawiające nieprawidłowości w zakresie funkcji wzrokowych, słuchowych, dotykowo-kinestetycznych, motorycznych i integracji percepcyjno-motorycznej,

-  dzieci z mało stymulujących środowisk rodzinnych.

 

środa godz. 16.15

mgr K. Szyburska

mgr K. Kunikowska-Kowalczyk

 

„Odwaga”

-  dzieci kończące przedszkole i rozpoczynające SP (kl. I, II i ewentualnie III),

-  dzieci nieśmiałe, wycofane, nie radzące sobie w grupie rówieśniczej z diagnozą mutyzmu.

 

czwartek w godz. 16

mgr A. Klincewicz-Lebioda,

mgr K. Szyburska

 

„Czytanie wspierane nagraniem”

-  uczniowie klas II-III SP,

-  zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

 

wtorek, godz. 16.00

mgr D. Miązek

 

„Czytaj z nami zwierzakami”

-  uczniowie klas II i III SP,

-  uczniowie z trudnościami w czytaniu i pisaniu, ale znające litery, dwuznaki i zmiękczenia.

 

wtorek, godz.16.00

mgr D. Piątkowska

 

„Uwaga”

-  uczniowie klas II-III,

-  uczniowie po wstępnej konsultacji na terenie Poradni P-P w związku z trudnościami w koncentracji uwagi,

 

poniedziałek, godz. 15.00

mgr J. Koprowska,

mgr M. Pintara

 

„Trening umysłu”

-  uczniowie klas IV-VI,

-  uczniowie z trudnościami w koncentracji uwagi, ale nie wynikającymi z nadmiernej impulsywności
i nadruchliwości,

-  najlepiej uczniowie po diagnozie koncentracji uwagi.

 

czwartek,

godzi. 16.00

mgr A. Włodzimierska,

mgr K. Szyburska

 

 

 

„Rozwijanie sprawności językowej”

-  uczniowie klas IV-VI,

-  dzieci z trudnościami w płynnym posługiwaniu się mową,

-  dzieci z zaburzoną percepcją słuchową.

 

cykl 12 spotkań, co 2 tygodnie,

grupa 6 osobowa

pokój nr 22 lub 19

mgr J. Duszeńko-Kędzia,

mgr M. Lis

„Zabawy z ortografią”

na podstawie ćw. Ortograffiti

-  uczniowie klas IV-V,

-  uczniowie z trudnościami wyłącznie tylko z ortografią,

-  dzieci dobrze czytające.

 

poniedziałek, godz. 16.45

mgr A. Błażejewska

 

„Trening ortograficzny”

-  uczniowie klas VI-VII,

-  uczniowie z trudnościami w opanowaniu prawidłowej pisowni.

 

poniedziałek, godz. 17.00, spotkania co 2 lub 3 tygodnie

mgr J. Ajzert

 

„Trening zastępowania agresji”

-  uczniowie klasy VII SP oraz klas II-III Gim,

-  problemy wychowawcze,

-  agresja werbalna, instrumentalna,

-  liczne uwagi ze szkoły dotyczące zachowania, np.: aroganckie zachowanie, lekceważenie n-li, trudności
z dostosowaniem się do poleceń,

-  problemy z rozpoznawanie i wyrażaniem swoich emocji (przede wszystkim złości, gniewu)       

 

środa, godz. 16.00

 

mgr. J. Jesień,

mgr. I. Pavlovska

 

 

„Grupa Rozwoju Osobistego”

-  uczniowie klas VII SP oraz klas II i III Gim,

-  uczniowie z trudnościami w nawiązywaniu relacji rówieśniczych, wycofani, nieśmiali,

-  uczniowie z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi (również korzystający z nauczania indywidualnego),

-  uczniowie z potrzebą rozwijania kompetencji psychospołecznych, aby efektywniej radzić sobie
w różnych sytuacjach społecznych.

wtorek, godz. 16.00

mgr M. Skupińska-Majchrzak,

dr P. Majchrzak

 

Grupa rozwijająca kompetencje społeczno - emocjonalne

 

-  uczniowie klas V-VI,

 

 

czwartek, godz.17

 

mgr M. Kostera – Janiak

mgr M. Gawlik

Grupa rozwijająca kompetencje społeczno - emocjonalne

-  uczniowie klas II-III,

 

czwartek, godz.16

mgr A. Pietrzykowska

mgr M. Gawlik