Gimnazjum

NA TERENIE SZKÓŁ PROWADZIMY PSYCHOEDUKACYJNE ZAJĘCIA GRUPOWE DLA MŁODZIEŻY O NASTĘPUJĄCEJ TEMATYCE: 

 • Kontrakt klasowy – program mający na celu stworzenie wewnętrznej umowy pomiędzy uczniami i wychowawcą klasy (przy jego aktywnym udziale), umożliwiającej efektywne funkcjonowanie zespołu klasowego
 • Integracja – program przeznaczony dla klas pierwszych z myślą o wewnętrznym zespoleniu zespołu klasowego i przyspieszeniu procesu adaptacji do warunków panujących w nowym środowisku szkolnym
 • Kształtowanie umiejętności współpracy
 • Komunikacja interpersonalna – program psychoedukacyjny kształtujący umiejętność prawidłowego porozumiewania się między uczniami
 • Emocjonalne dostrajanie się - zajęcia dramowe
 • Strategie działania w sytuacjach konfliktowych – zajęcia przybliżające zjawisko konfliktu, strategie działania, w tym kluczową dla funkcjonowania klasy strategię współpracy, pułapki utrudniające wyjście z sytuacji konfliktowej
 • Edukacja seksualna – zajęcia dotyczące rozwoju psychoseksualnego człowieka
 • Trening zachowań asertywnych – trening zachowań związanych z wyrażaniem siebie, swoich potrzeb w sposób nienaruszający granic osobistych innych ludzi
 • Efektywne radzenie sobie ze stresem – zajęcia pomagające w radzeniu sobie z napięciem emocjonalnym związanym z egzaminem gimnazjalnym
 • Jak efektywnie się uczyć?
 • Uzależnienia – program profilaktyczny przeciwdziałający zjawisku uzależnienia od nikotyny, alkoholu i narkotyków
 • Profilaktyka zaburzeń odżywiania
 • Samookaleczenia
 • W jednym świecie różne światy - bliżej osób ze spektrum autyzmu
 • Kształtowanie postawy tolerancji - stereotypy, uprzedzenie, dyskryminacja  
 • Sekty – program edukacyjny przybliżający mechanizm działania grup o charakterze destruktywnym stosujących psychomanipulacje
 • Zajęcia zawodoznawcze – zajęcia pozwalające rozpoznać preferencje zawodowe, uświadamiające rolę zainteresowań i zdolności w wyborze dalszego kierunku kształcenia

NA TERENIE PORADNI OFERUJEMY:

Pomoc w pokonywaniu trudności związanych z nabywaniem wiedzy szkolnej:

 • Diagnoza
 • Opiniowanie i orzekanie
 • Spotkania z rodzicami

Terapię zaburzeń funkcjonowania w sferze emocjonalno-społecznej:

 • Spotkania indywidualne o charakterze wspierająco-terapeutycznym
 • Grupę rozwoju osobistego
 • Mediacje
 • Terapię rodzin

Terapię logopedyczną

Terapię pedagogiczną

Trening EEG Biofeedback

Doradztwo zawodowe